konvergentné myslenie

Text hesla

konvergentné myslenie — myšlienkový proces (intelektová operácia) vedúci k jedinému riešeniu úlohy alebo problému na základe poznania alebo objavenia pravidiel. Pojem zaviedol v 50. rokoch 20. stor. americký psychológ Joy Paul Guilford, ktorý sa venoval vzťahu kreativity a jednotlivých faktorov inteligencie. Inteligenciu definoval ako schopnosť poznávať, hodnotiť, pamätať si a konvergentne a divergentne myslieť.

Konvergentné myslenie (zbiehavé myslenie) je protikladom a súčasne komplementom divergentného myslenia (rozbiehavého myslenia). Obidva prístupy sú súčasťou tvorivého myslenia, pričom konvergentné myslenie vedie k jedinému riešeniu úlohy alebo problému na rozdiel od divergentného myslenia, ktoré sa uberá diferencovanými smermi a hľadá všetky (viaceré) možné postupy s cieľom nájsť najvhodnejší z nich. Myšlienkové operácie, ktoré sa pri konvergentnom myslení uplatňujú, zvyčajne smerujú k postrehnutiu konkrétnych osobitostí úlohy, ako aj vhodného pravidla – algoritmu, ktorého aplikáciou by sa daná úloha dala vyriešiť (resp. zistenia, pod ktorý algoritmus riešenia úloha patrí). Tento spôsob myslenia je charakteristický pre axiomaticko-deduktívne postupy logického odvodzovania a dokazovania. Úlohy konvergentného typu majú význam z hľadiska samostatného odhaľovania vzťahu alebo princípu (pravidla) medzi predmetmi alebo pojmami, čo uľahčuje riešenie problému, ide teda o rozumovú schopnosť riešiť početne veľké (nekonečné) množstvo problémov pomocou jedného typu (vzorca) riešenia. Nájdenie algoritmu je možné pokladať za tvorivý výsledok.

Podľa slovenského psychológa Mirona Zelinu sa medzi myšlienkové procesy zaraďujú tzv. nižšie a vyššie konvergentné procesy, ktoré sa rozlišujú podľa charakteru činnosti. Nižšie konvergentné procesy sa týkajú rozpoznania a definovania vecí a javov, pochopenia pojmu, rozlíšenia deduktívneho a induktívneho myslenia, porovnania, analýzy a jednoduchej príčinnosti javov, kým vyššie konvergentné procesy syntézy, generalizácie, analogického myslenia, vzdialenej aplikácie, metaforického myslenia a zložitej príčinnosti. Úroveň konvergentného myslenia sa meria bežnými inteligenčnými testami.

Zverejnené 6. júla 2022.

Konvergentné myslenie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konvergentne-myslenie