kontroling

Text hesla

kontroling, angl. controlling — ekon. systém objektívnej evidencie, analýzy a hodnotenia všetkých ekonomických udalostí v podniku s cieľom skvalitniť jeho riadenie. Predstavuje subsystém riadenia (integračný nástroj riadenia) alebo súbor činností (v závislosti od stupňa jeho zavedenia a rozsahu využitia v podniku). Neustále sa vyvíja a objavujú sa jeho nové koncepcie, takže jeho jednotné chápanie nie je ustálené.

V podnikovej praxi sa začal využívať koncom 19. stor., keď v roku 1892 v USA firma General Electric Company vytvorila špecializovanú pracovnú pozícu tzv. kontroléra a v roku 1931 bol v USA založený prvý kontrolingový inštitút. V západnej Európe sa kontroling začal aplikovať koncom 50. rokov 20. stor., na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Poľsku až po roku 1989. Pôvodne sa využíval vo výrobných podnikoch, v súčasnosti zasahuje do rôznych oblastí (služby, bankovníctvo, poisťovníctvo, verejná správa). Jeho úlohou je v súčasnosti predovšetkým podpora riadenia podniku prostredníctvom plánovacích, kontrolných, hodnotiacich a korigujúcich informácií, pričom základom je dobre fungujúci informačný systém, ktorý kopíruje vnútropodnikové účtovníctvo a podporuje efektívnu komunikáciu organizačných častí podniku.

Kontroling predstavuje špecifickú formu práce s informáciami zahŕňajúcu ich zber, triedenie, spracovanie a distribúciu s cieľom pripraviť informácie na riešenie plánovacích, rozhodovacích, implementačných a kontrolných úloh. Pomáha koordinovať jednotlivé systémové kroky a procesy pri riadení podniku podľa cieľov, a to tak, že prepája jednotlivé subsystémy (plánovanie, kalkulácie, rozpočty, vnútropodnikové účtovníctvo, kontrolu) a vytvára ucelený systém informácií. Sprístupňuje manažmentu aktuálne informácie o situácii, v ktorej sa podnik práve nachádza, ako aj o plnení plánu, odhaľuje slabé stránky podniku, ale aj ďalšie možnosti jeho rozvoja. Od pracovníkov kontrolingu sa vyžaduje znalosť podniku ako celku a zároveň schopnosť odhaliť špecifiká jednotlivých útvarov podniku a nástrojov jeho riadenia. Kontroling nemožno zamieňať s kontrolou, ktorá sa zameriava na identifikáciu a analýzu odchýlok od plánovaných hodnôt a je jeho časťou. Je ucelenejším systémom ako kontrola, jeho úlohou je aj príprava návrhov opatrení na riešenie odchýlok, korekcia stanovených cieľov, návrhy nových riešení a pod.

Rozlišuje sa strategický a operatívny kontroling. Strategický kontroling sa zameriava na riešenie dlhodobých (v časovom horizonte dlhšom ako jeden rok) strategických plánovacích, rozhodovacích, implementačných a kontrolných úloh. Sleduje a vyhodnocuje príležitosti (súčasné alebo budúce priaznivé podmienky v danom prostredí, napr. zmeny v zákonoch, rastúci počet zákazníkov) a hrozby (riziká), ktoré sa môžu v budúcnosti vyskytnúť. Napomáha prijímanie rozhodnutí, ktoré je aktuálne potrebné urobiť na zabezpečenie prežitia a rastu podniku v budúcnosti, pričom využíva faktory z vonkajšieho prostredia skôr, ako sa prejavia v nákladoch a vo výnosoch. Spája vnútornú situáciu podniku s externým prostredím a analyzuje jeho hlavné vývojové trendy. V dlhodobom horizonte sa prostredníctvom efektívneho využitia zdrojov usiluje dosiahnuť maximálnu ekonomickú pridanú hodnotu a rast trhovej hodnoty.

Operatívny kontroling sa zameriava na riešenie krátkodobých (v časovom horizonte zvyčajne neprekračujúcom jeden rok) plánovacích, rozhodovacích, implementačných a kontrolných úloh. Nadväzuje na strategický kontroling (ním vyhodnotené príležitosti a hrozby sa na ročnej báze konkretizujú v naplánovaných konkrétnych činnostiach podniku a prejavujú sa v nákladoch a vo výnosoch), pričom sa zameriava na modelovanie, plánovanie, rozpočtovanie, analýzu a hodnotenie odchýlok výnosov a nákladov, sleduje a vyhodnocuje rentabilitu, likviditu a hospodárnosť podniku. Delí sa na finančný kontroling (riadi finančné prostriedky potrebné na krytie platieb vznikajúcich v podnikovom procese, t. j. udržiava platobnú schopnosť podniku a zabezpečuje likviditu), ktorý sa rozdeľuje na kontroling pracovného kapitálu, kontroling zásob a kontroling pohľadávok, investičný kontroling (riadi investičný proces v podniku v súlade s jeho cieľmi, napr. využitie zisku) a vnútropodnikový kontroling (hodnotí všetky ekonomické procesy vnútri podniku, jeho úlohou je vybudovať nákladový a kalkulačný systém informácií o štruktúre nákladov a výnosov podľa miesta a príčin vzniku v podniku), ktorý sa rozdeľuje na kontroling nákladov a kontroling výkonov. Kontroling nákladov (nákladový kontroling) sa zaoberá nákladmi podniku, ktoré rozhodujúcou mierou ovplyvňujú fungovanie celého podniku. V užšom význame je zameraný na sledovanie a hodnotenie transparentnosti toku nákladov v podniku. Transformuje náklady z úrovne podniku na vnútropodnikové ekonomické jednotky (hospodárske, nákladové strediská), konkrétne výkony (výrobky, služby, procesy) a zákazníkov. Úlohou je zistiť druh nákladov, ich skutočnú výšku, miesto ich vzniku, účel vynaloženia a platcu vynaložených nákladov. V širšom význame je zameraný na modelovanie, plánovanie, rozpočtovanie, analýzu a hodnotenie odchýlok. Dotýka sa prakticky všetkých funkčných oblastí podniku. Jeho úlohou je aj stanovenie plánovanej výšky nákladov, zistenie ich skutočnej výšky, zhodnotenie zistenej výšky a posúdenie efektívnosti ich vynaloženia. Prispieva k zvyšovaniu prehľadnosti vzniku nákladov vo všetkých oblastiach podnikovej činnosti i k zefektívneniu plánovania a rozhodovania na základe zodpovedajúcich informácií o nákladoch a o využití kapacít podniku. Podľa potreby sa môže členiť na ďalšie, parciálne kontrolingy, napr. kontroling režijných nákladov, výrobných nákladov, finančných nákladov, vývoja nákladov, štruktúry nákladov apod.

Zverejnené 4. júla 2022.

Kontroling [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontroling