kontinent

Text hesla

kontinent [lat.], pevnina — rozsiahla súvislá časť súše ohraničená takmer výlučne oceánmi a morami.

Z hľadiska koncepcie doskovej tektoniky sú kontinentmi súčasné hlavné pevninské litosférické dosky na Zemi: Eurázia, Afrika, Severná Amerika, Južná Amerika, Austrália a Antarktída. Niekedy sa za samostatné kontinenty pokladajú Európa a Ázia alebo sa do jedného kontinentu spájajú Severná Amerika a Južná Amerika, pri takomto skôr kultúrnohistorickom delení je však adekvátnejší názov svetadiel.

Kontinenty sú najstaršími časťami zemskej kôry (vyznačujú sa kontinentálnym typom zemskej kôry; → kontinentálna kôra) a sú vyzdvihnuté v priemere 5 – 6 km nad dnom oceánskych paniev. Ich jadrá majú niekoľko mld. rokov, mladšie časti na ich okrajoch sa utvárali neskoršími horotvornými procesmi. Z geologického hľadiska sa k nim priraďuje aj časť dnes zaplavenej pevniny, kontinentálny prah, ktorého veľká časť bola ešte koncom posledného glaciálu (pred 15 000 rokmi) súčasťou súše, preto mali kontinenty v minulosti výrazne väčšiu rozlohu a iný tvar. Kontinenty sa veľmi pomaly pohybujú, delia sa a spájajú, vo vzdialenejšej geologickej minulosti sa viackrát menil ich počet, veľkosť a tvar (→ dosková tektonika, → kontinentálny drift).

Zverejnené 9. júna 2022.

Kontinent [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontinent