kontextualizmus

Text hesla

kontextualizmus [lat.] — hľadisko, podľa ktorého sú všetky kultúrne, morálne a vedecké javy pochopiteľné iba v rámci spoločenského a historického kontextu, ktorého sú súčasťou.

Podľa naturalistického kontextualizmu, ktorého tvorcom je Ernest Nagel, majú epistemologické pojmy (determinizmus, pravdepodobnosť, vysvetlenie a pod.) význam, len ak sú použité v kontexte konkrétnej vednej disciplíny. Sémantický kontextualizmus (označovaný aj ako kontextuálna teória významu) je sémantická teória, podľa ktorej je sémantický obsah výrazov vedieť, poznať a pod. a iných výrazov citlivých na kontext (tzv. indexických výrazov, napr. ja, ty, ako aj prídavných mien, ktoré je možné stupňovať, napr. veľký, bohatý) závislý od kontextu, v ktorom sa tieto výrazy použijú. Tvrdenia pôsobiace ako vzájomne sa vylučujúce (napr. Martin vie po nemecky, Martin nevie po nemecky) môžu byť súčasne platné v závislosti od kontextu, v ktorom sú použité.

Zverejnené 9. júna 2022.

Kontextualizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontextualizmus