kontaktný dvor

Text hesla

kontaktný dvor, kontaktná aureola, kontaktná obruba — zóna tepelne premenených hornín vznikajúca pri kontaktnej metamorfóze na mieste styku magmatickej intrúzie a okolitých hornín. Veľkosť kontaktného dvora, ktorý obklopuje preniknutú magmu alebo lávu, je rôzna (napr. granitoidné intrúzie majú kontaktný dvor široký 2 – 3 km, niekedy až 10 – 15 km, kontaktný dvor bázických intrúzií je väčšinou užší) a závisí od veľkosti, tvaru, viskozity, teploty a chemického zloženia intrúzie, ako aj od aktivity vodných roztokov, hlavným činiteľom jeho vzniku je zvýšená teplota. Typickými horninami kontaktného dvora sú kontaktné rohovce, ktoré vznikli na styku granitoidov s ílovitými horninami (kontaktné rohovce slienitých až karbonátových hornín sa označujú ako erlany). Okrem kremeňa, draselných živcov (albit, ortoklas, sanidín), amfibolu a epidotu sa na kontaktné dvory viažu niektoré charakteristické minerály (napr. cordierit – hlinitokremičitan horčíka a železa), ktoré poukazujú na teplotu magmy 650 °C.

Zverejnené 26. mája 2023.

Kontaktný dvor [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontaktny-dvor