kontajnerizácia

Text hesla

kontajnerizácia [angl.] — proces zavádzania a používania kontajnerov v kombinovanej preprave. Jeho hlavným znakom je používanie kontajnerov (námorných, leteckých i vnútrozemských) ako unifikovaného vonkajšieho obalu pri preprave tovaru, pričom rozmery a bezpečnostné opatrenia pri používaní sú určené medzinárodnými normami ISO (kontajnery zodpovedajúce normám ISO sú opatrené platným bezpečnostným štítkom a len tieto sú zaradené do procesu nakladania a prepravy). Do kontajnerizácie sa môžu zapojiť všetky dopravné infraštruktúry, a to najmä na globálnej úrovni, ako aj dopravné prostriedky všetkých dopravných modalít. S týmto procesom je spojený i systém globálnych distribučných a zásobovacích reťazcov založený na preprave plných kontajnerov (angl. Full Container Load, FCL) už napr. z výroby, ako aj na preprave čiastočného nákladu (Less than full Container Load, LCL), keď sa tovary do kontajnerov nakladajú (konsolidujú) medzi výrobou a kontajnerovým dopravným prostriedkom. Za začiatok procesu kontajnerizácie sa pokladá lodná preprava železničných vozňov s tovarom ako prepravných modulov (od 1929, na trase New York – Havana), neskôr lodná preprava tovaru v kamiónoch, resp. v kamiónových návesoch; od 50. rokov 20. stor. sa budujú špecializované kontajnerové lode. Kontajnerizácia je jednou z najväčších inovácií v doprave.

Zverejnené 10. júna 2022.

Kontajnerizácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-04]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kontajnerizacia