konsignačný sklad

Text hesla

konsignačný skladekon. sklad materiálu, polotovarov alebo dokončených výrobkov zriadený vlastníkom tovaru (dodávateľom, výrobcom) v priestoroch zákazníka (odberateľa, priekupníka, komisionára, obchodného zástupcu, maloobchodného reťazca a pod.). Dodávaný a skladovaný tovar je pritom stále vo vlastníctve dodávateľa (konsignanta) a súčasne i v dočasnej držbe zákazníka (konsignatára) až do chvíle, keď zákazník tovar sám spotrebuje (ak je súčasne konečným zákazníkom) alebo ho ďalej predá konečnému zákazníkovi. Cieľmi zriadenia konsignačného skladu sú optimálna dostupnosť tovaru pre konečného zákazníka (najmä v exporte tovarov) a rozdelenie nákladov, rizík a benefitov medzi dodávateľa a zákazníka pri transakcii prechodu vlastníctva skladovaného tovaru pri predaji konečnému zákazníkovi.

Konsignačný sklad vzniká na základe konsignačnej zmluvy medzi konsignantom a konsignatárom, podľa ktorej sa konsignant zaväzuje zriadiť sklad v priestoroch konsignatára, dodávať tovar podľa dohovoru a niesť riziko nepredajnosti. Konsignatár sa zaväzuje prevziať tovar s cieľom nákupu pre vlastnú potrebu alebo s cieľom ďalšieho predaja (po jeho prevzatí zasiela dodávateľovi zoznam prevzatého tovaru – konsignáciu) a starať sa o skladové priestory a prevzatý tovar. Hlavným problémom pri riadení konsignačného skladu v medzinárodnom obchode je nesúlad medzi odoslaním a prijatím tovaru do konsignačného skladu a prechodom vlastníctva, pričom môžu vzniknúť problémy s daňovými a colnými úradmi (tovar môže podliehať zvláštnym colným predpisom v prípade, že sa nepredá a vráti sa pôvodnému vlastníkovi).

Zverejnené 3. júna 2022.

Konsignačný sklad [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konsignacny-sklad