konjunktúrny výskum

Text hesla

konjunktúrny výskum, konjunkturálny výskum — výskum zameraný na včasné získavanie informácií o vývoji hospodárskeho cyklu (aj konjunktúrny cyklus, konjunkturálny cyklus; → konjunktúra, význam 1). Na základe viacerých makroekonomických ukazovateľov, ktoré zahŕňajú produkciu, zamestnanosť, príjmy a zahraničný obchod, analyzuje zmeny v celkovej ekonomickej aktivite národného hospodárstva. Okrem vývoja hospodárskeho cyklu v minulosti sa zaoberá identifikáciou súčasného stavu hospodárstva v rámci hospodárskeho cyklu a prognózou jeho budúceho vývoja, na čo využíva tzv. predstihové ukazovatele, konjunktúrne (konjunkturálne) prieskumy a konjunktúrne barometre. Predstihové ukazovatele (napr. nové zákazky, ohlasované prepúšťanie zamestnancov, stavebné povolenia, pôžičky) charakterizujú konjunktúrny vývoj s určitým predstihom, v podnikovom plánovaní sa najčastejšie používajú na odhad budúcej úrovne dopytu i predaja a manažmentu umožňujú spoľahlivo a s časovým predstihom odhadnúť budúci vývoj. Konjunktúrne (konjunkturálne) prieskumy na rozdiel od klasického štatistického zisťovania zameraného na získavanie kvantitatívnych údajov o vývoji podnikovej ekonomiky dopĺňajú tieto údaje o kvalitatívne informácie i o údaje a očakávania firiem a domácností týkajúce sa perspektív hospodárskeho vývoja, ktoré umožňujú lepšie predvídať body obratu v hospodárskom cykle. Možnosť získať potrebné informácie s dostatočným predstihom poskytujú v súčasnosti výsledky spracované z podnikových konjunktúrnych prieskumov, ktoré pravidelne mesačne vykonáva Štatistický úrad SR na vzorkách podnikov v priemysle, stavebníctve, obchode a vo vybraných odvetviach služieb. Slúžia ako podklad na zodpovedajúce manažérske rozhodovania. Z agregovaných údajov sa zostavujú analytické ekonomické hodnotenia ako podklady pre vládu SR a i. používateľov, ako aj na medzinárodné porovnania.

Zverejnené 24. mája 2022.

Konjunktúrny výskum [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konjunkturny-vyskum