konjunktúrny barometer

Text hesla

konjunktúrny barometer, ekonomický barometer, hospodársky barometer — jedna z metód výskumu pri predpovediach konjunktúrneho vývoja (→ konjunktúra, význam 1) pôvodne rozpracovaná harvardskou národohospodárskou školou na začiatku 20. stor. Cieľom bolo umožniť včasné zhodnotenie stavu hospodárstva a predvídanie jeho vývoja na základe metód štatistickej a matematickej analýzy. Harvardský barometer publikovaný Harvardským výborom pre hospodársky výskum úspešne predpovedal hospodársku krízu ekonomiky USA v rokoch 1920 – 21. Pozostával zo súboru trhových a ekonomických údajov charakterizujúcich všeobecný trend vývoja hospodárskeho cyklu, a to ako vážený index viacerých ekonomických ukazovateľov za určité obdobie. Stal sa základom mnohých ďalších konjunktúrnych barometrov zostavených inými výskumnými inštitútmi v medzivojnovom období (Spojené kráľovstvo, Francúzsko, Nemecko, Taliansko). Ich zostavovanie však bolo založené na nesprávnych metodologických predpokladoch (neprihliadalo sa na niektoré významné ekonomické ukazovatele, ktoré sa volili ľubovoľne), a preto neboli dôveryhodnou základňou ďalších prognóz. Viaceré neúspechy pri predpovedaní hospodárskych kríz viedli k postupnému útlmu záujmu o ich využívanie. Táto metóda výskumu zlyhala zvlášť počas svetovej hospodárskej krízy v rokoch 1929 – 33, ktorá zasiahla USA a Európu. Napriek tomu existuje v súčasnosti viacero barometrov publikovaných na mesačnej, resp. na štvrťročnej báze, ktoré sa využívajú v konjunktúrnom výskume pri analýze hospodárskeho cyklu.

Zverejnené 23. mája 2022.

Konjunktúrny barometer [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konjunkturny-barometer