konformizmus

Text hesla

konformizmus [lat.] — vo všeobecnosti bezzásadové prispôsobovanie sa daným pomerom, väčšinovým názorom a postojom a pod.; sociol. postoj jednotlivca alebo skupiny k spoločenskému poriadku založený na prispôsobení sa, podriadení ich správania spoločenským normám a očakávaniam bez vlastného presvedčenia o ich správnosti; aj pasívne podriadenie sa cieľom a dianiu v skupine. Konformizmus patrí k príčinám i prejavom straty podmetovosti skupiny ako celku. Skupina stráca schopnosti zohľadniť v procesoch rozhodovania a riadenia svoju minulú i prítomnú skúsenosť v dôsledku závislosti týchto procesov od abstraktných inštitúcií riadiacich sa racionalizovanými kritériami alebo v dôsledku subjektivizácie zmyslu spoločenského konania jednotlivcov. Postoje založené na neprispôsobení sa spoločenskému poriadku (opak konformizmu) sú deviácia a nonkonformizmus.

Zverejnené 23. mája 2022.

Konformizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konformizmus