Konferencia biskupov Slovenska

Popis ilustrácie

Logo Konferencie biskupov Slovenska

Text hesla

Konferencia biskupov Slovenska, KBS — zhromaždenie biskupov katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorí spoločne plnia niektoré pastoračné úlohy (→ biskupská konferencia). KBS bola zriadená v roku 1993 Apoštolskou stolicou, sídli v Bratislave. Jej členmi sú diecézni biskupi, biskupi koadjútori, pomocní biskupi a ostatní titulárni biskupi, eparchiálni biskupi, biskupi koadjútori a pomocní biskupi východného obradu na Slovensku. Emeritní biskupi nie sú jej členmi, môžu však byť pozvaní ako konzultori na niektoré plenárne zasadania a byť členmi niektorých biskupských komisií. Okrem pastoračných úloh spolupracuje KBS s úradmi Apoštolskej stolice, so zahraničnými biskupskými konferenciami a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. Prostredníctvom vyhlásení a výziev adresovaných verejným činiteľom alebo pastierskych listov, ktoré sú čítané v kostoloch počas bohoslužieb a publikované v cirkevných médiách, sa vyjadruje k dôležitým spoločensko-politickým témam týkajúcim sa života a morálky na Slovensku i v zahraničí. Rozhoduje o organizovaní celonárodných podujatí duchovného charakteru (Rok sv. Cyrila a Metoda, 2013; Rok Sedembolestnej Panny Márie, 2014) alebo o zapojení sa katolíckej cirkvi na Slovensku do medzinárodných podujatí (Stredoeurópske katolícke dni, 2004).

Najvyšším orgánom KBS je plenárne zasadanie (minimálne dvakrát za rok), v období medzi zasadaniami rozhoduje o závažných otázkach stála rada (pripravuje témy, o ktorých sa rokuje na plenárnom zasadaní), ktorú tvoria predseda, podpredseda a generálny sekretár KBS a dvaja biskupi zvolení za jej členov na plenárnom zasadaní na obdobie štyroch rokov. Ďalšími súčasťami KBS sú generálny sekretariát (realizuje úlohy zadané plenárnym zasadaním alebo stálou radou; jeho súčasťou je aj Tlačová kancelária KBS), ekonomická rada a ďalšie špecializované komisie (liturgická komisia, teologická komisia, komisia pre klérus, komisia pre katechizáciu a školstvo a i.) a rady (pre spoločenské a komunikačné prostriedky, pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, pre rodinu, pre misie a i.). KBS je zriaďovateľom viacerých významných inštitúcií, napr. Katolíckeho biblického diela (1993) a Katolíckej univerzity v Ružomberku (2000). Predsedovia KBS: 1993 – 94 a 2000 – 09 František Tondra, 1994 – 2000 Rudolf Baláž, 2009 – 22 Stanislav Zvolenský a od 2022 Bernard Bober.

Zverejnené 8. septembra 2022.

Konferencia biskupov Slovenska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konferencia-biskupov-slovenska