konduktometria

Text hesla

konduktometria [lat. + gr.] — neselektívna analytická metóda založená na meraní elektrickej vodivosti. Používa sa na analýzu roztokov elektrolytov (napr. pri stanovovaní rozpustnosti látok), na sledovanie čistoty vôd a pri kontrole výrobných chemických procesov. Na meranie vodivosti elektrolytov sa používajú vodivostné nádobky s dvojicou platinových elektród. Uplatňuje sa vzťah \(G = \frac1R = \kappa \frac Al\), kde \(G\) je vodivosť elektrolytu, \(R\) odpor (rezistancia) vodivostného článku, \(\kappa\) konduktivita, \(l\) vzdialenosť medzi elektródami a \(A\) plocha elektród (efektívny prierez vodivostného článku). Pomer \(l/A\) je tzv. odporová konštanta vodivostnej nádobky, ktorá sa experimentálne stanovuje pomocou roztokov elektrolytov so známou konduktivitou. Na obmedzenie polarizácie elektród pri meraní sa používajú striedavé prúdy s frekvenciou 50 – 5 000 Hz.

Zverejnené 17. marca 2022.

Konduktometria [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/konduktometria