koncern

Text hesla

koncern [lat. > angl.] — najbežnejšia forma vyššieho hospodárskeho celku. Zvyčajne predstavuje zoskupenie právne samostatných podnikov (koncernový podnik) podriadených jednotnému vedeniu. Všetky koncernové podniky s jednotným riadením vytvárajú ekonomický celok, ktorý nemá právnu subjektivitu, zostavuje však koncernovú ročnú účtovnú závierku a správu o hospodárení. Charakteristickým znakom je finančná kontrola koncernových podnikov, ktorú zabezpečuje finančné centrum. Podľa spôsobu vzniku sa rozoznávajú koncerny založené na zmluvnom základe a koncerny založené na vzťahovej (zväčša kapitálovej) závislosti.

Koncern založený na zmluvnom základe predstavuje dobrovoľné spojenie právne samostatných podnikov pod jednotným vedením, pričom medzi jednotlivými podnikmi neexistuje kapitálová závislosť, sú si navzájom rovné. Zmluvné strany buď poveria jednotným vedením koncernu jeden z podnikov, alebo si vytvoria spoločný orgán (centrálu), ktorý má zvyčajne formu kapitálovej spoločnosti (a. s., spol. s r. o.); pri tomto type koncernu je však niekedy problematické zabezpečiť jednotné vedenie.

Koncern založený na vzťahovej (zväčša kapitálovej) závislosti predstavuje združenie ovládajúceho podniku s jedným alebo s viacerými závislými podnikmi pod jednotným vedením ovládajúceho podniku, pričom všetky koncernové podniky si zachovávajú právnu subjektivitu. Za závislé (ovládané) podniky (spoločnosti; resp. podľa Obchodného zákonníka ovládané osoby) sa podľa Obchodného zákonníka považujú tie, v ktorých určitý podnik (spoločnosť) má väčšinový podiel na hlasovacích právach, pretože: a) má podiel v závislom (ovládanom) podniku alebo vlastní jeho akcie, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv, b) na základe dohody s inými oprávnenými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv bez ohľadu na platnosť alebo na neplatnosť takejto dohody.

Zverejnené 19. mája 2022.

Koncern [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncern