koncentračná zásada

Text hesla

koncentračná zásada — procesná zásada, podľa ktorej konkrétne procesné úkony (napr. predloženie dôkazov, vznesenie námietok, rozšírenie, dopĺňanie a zmena žalobných dôvodov) musia byť sústredené (skoncentrované) v určitom štádiu konania (napr. najneskôr do konca lehoty na podanie žaloby); súčasne je vylúčené uplatniť tieto procesné úkony v ostatných štádiách konania. Jej cieľom je urýchliť priebeh a odstrániť zbytočné prieťahy v konaní (racionalizácia konania). Uplatňuje sa v správnom konaní a okrem neho napr. aj v občianskom súdnom konaní (civilnom procese) či v správnom súdnictve.

Zverejnené 15. júla 2022.

Koncentračná zásada [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koncentracna-zasada