komunikačná kompetencia

Text hesla

komunikačná kompetencia — súbor vedomostí a skúseností indivídua, ktoré sa týkajú prostriedkov, pravidiel, noriem a zvyklostí komunikácie a umožňujú mu konštruktívne a efektívne komunikovať. Ich znalosť ovplyvňuje komunikačnú situáciu a do značnej miery uľahčuje komunikačný proces. Koncept komunikačnej kompetencie (angl. communicative competence), ktorú v roku 1966 ako reakciu na koncept Noama Chomského (→ jazyková kompetencia) vypracoval americký lingvista, sociolingvista a antropológ Dell Hathaway Hymes, zahŕňa nielen gramatické (jazykové), ale aj sociálne znalosti (→ sociálne kompetencie) potrebné na situačne vhodné prehovory a výpovede v procese komunikácie, pričom zohľadňuje rôznosť rečových kódov (zvyklostí) v spoločenských skupinách.

Zverejnené 30. marca 2022.

Komunikačná kompetencia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komunikacna-kompetencia