komplexné číslo

Text hesla

komplexné číslo — zovšeobecnenie reálneho čísla prostredníctvom výrazu tvaru \(x+y\mathrm{i}\), kde \(x\) a \(y\) sú reálne čísla a \(\mathrm{i}\) je imaginárna jednotka (\(\mathrm{i}^2 = -1\), resp. \(\mathrm{i}=\sqrt{-1}\)), pričom \(x\) sa nazýva reálna a \(y\) imaginárna časť komplexného čísla.

Ak \(z = x+y\mathrm{i}\) a \(r = p+q\mathrm{i}\) sú komplexné čísla, \(z = r\) práve vtedy, keď \(x = p\) a \(y = q\).

Množina \(\mathbb{C}\) všetkých komplexných čísiel obsahuje množinu \(\mathbb{R}\) všetkých reálnych čísel ako podmnožinu. Komplexné číslo \(x+y\mathrm{i}\) je reálne práve vtedy, keď \(y=0\). Komplexné čísla \(y\mathrm{i}\), kde \(y\in\mathbb{R}\), \(y \ne 0\), sa nazývajú rýdzo imaginárne.

Sčitovanie a násobenie komplexných čísel sú definované takto:

\((a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i}) = a+c+(b+d)\mathrm{i}\),

\((a+b\mathrm{i})\cdot(c+d\mathrm{i}) = ac-bd+(ad+bc)\mathrm{i}\).

Množina \(\mathbb{C}\) so sčitovaním a s násobením tvorí pole, ktoré je algebraickým rozšírením poľa \(\mathbb{R}\).

Ak \(z = x+y\mathrm{i}\) je komplexné číslo, číslo \(\overline{z} = x-y\mathrm{i}\) je komplexne združené číslo s číslom \(z\), pričom platí \(z\cdot\overline{z} = x^2+y^2\).

Nezáporné reálne číslo \(\left\vert z\right\vert = \sqrt{x^2+y^2}\) sa nazýva absolútna hodnota čísla \(z\).

Výraz \(z = x+y\mathrm{i}\), kde \(x,y\in\mathbb{R}\), sa nazýva algebraický tvar komplexného čísla.

Komplexné číslo \(z = x+y\mathrm{i}\) sa znázorňuje v rovine ako bod s pravouhlými súradnicami \(x\) a \(y\). Vzdialenosť od začiatku súradnicovej sústavy sa rovná \(\left\vert z\right\vert\). Rovina, ktorej body takto znázorňujú komplexné čísla, sa nazýva číselná rovina (Gaussova rovina komplexných čísiel).

Výraz \(z = \left\vert z\right\vert (\cos \varphi + \mathrm{i} \sin \varphi)\) sa nazýva goniometrický (trigonometrický) tvar komplexného čísla. Uhol \(\varphi\) je argument komplexného čísla, pre ktorý platí:

\(\cos \varphi = \dfrac{x}{\left\vert z\right\vert}\) a \(\sin \varphi = \dfrac{y}{\left\vert z\right\vert}, (z\neq 0), \ \mathrm{tg}\varphi = \dfrac{y}{x}\).

Goniometrický tvar čísla \(z\) v exponenciálnom zápise je \(z = \left\vert z\right\vert \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\).

Začiatky využívania komplexných čísel, a to najmä pri riešení rovníc, siahajú do 70. rokov 16. stor.

Text hesla

komplexné číslo — zovšeobecnenie reálneho čísla prostredníctvom výrazu tvaru \(x+y\mathrm{i}\), kde \(x\) a \(y\) sú reálne čísla a \(\mathrm{i}\) je imaginárna jednotka (\(\mathrm{i}^2 = -1\), resp. \(\mathrm{i}=\sqrt{-1}\)), pričom \(x\) sa nazýva reálna a \(y\) imaginárna časť komplexného čísla.

Ak \(z = x+y\mathrm{i}\) a \(r = p+q\mathrm{i}\) sú komplexné čísla, \(z = r\) práve vtedy, keď \(x = p\) a \(y = q\).

Množina \(\mathbb{C}\) všetkých komplexných čísiel obsahuje množinu \(\mathbb{R}\) všetkých reálnych čísel ako podmnožinu. Komplexné číslo \(x+y\mathrm{i}\) je reálne práve vtedy, keď \(y=0\). Komplexné čísla \(y\mathrm{i}\), kde \(y\in\mathbb{R}\), \(y \ne 0\), sa nazývajú rýdzo imaginárne.

Sčitovanie a násobenie komplexných čísel sú definované takto:

\((a+b\mathrm{i})+(c+d\mathrm{i}) = a+c+(b+d)\mathrm{i}\),

\((a+b\mathrm{i})\cdot(c+d\mathrm{i}) = ac-bd+(ad+bc)\mathrm{i}\).

Množina \(\mathbb{C}\) so sčitovaním a s násobením tvorí pole, ktoré je algebraickým rozšírením poľa \(\mathbb{R}\).

Ak \(z = x+y\mathrm{i}\) je komplexné číslo, číslo \(\overline{z} = x-y\mathrm{i}\) je komplexne združené číslo s číslom \(z\), pričom platí \(z\cdot\overline{z} = x^2+y^2\).

Nezáporné reálne číslo \(\left\vert z\right\vert = \sqrt{x^2+y^2}\) sa nazýva absolútna hodnota čísla \(z\).

Výraz \(z = x+y\mathrm{i}\), kde \(x,y\in\mathbb{R}\), sa nazýva algebraický tvar komplexného čísla.

Komplexné číslo \(z = x+y\mathrm{i}\) sa znázorňuje v rovine ako bod s pravouhlými súradnicami \(x\) a \(y\). Vzdialenosť od začiatku súradnicovej sústavy sa rovná \(\left\vert z\right\vert\). Rovina, ktorej body takto znázorňujú komplexné čísla, sa nazýva číselná rovina (Gaussova rovina komplexných čísiel).

Výraz \(z = \left\vert z\right\vert (\cos \varphi + \mathrm{i} \sin \varphi)\) sa nazýva goniometrický (trigonometrický) tvar komplexného čísla. Uhol \(\varphi\) je argument komplexného čísla, pre ktorý platí:

\(\cos \varphi = \dfrac{x}{\left\vert z\right\vert}\) a \(\sin \varphi = \dfrac{y}{\left\vert z\right\vert}, (z\neq 0), \ \mathrm{tg}\varphi = \dfrac{y}{x}\).

Goniometrický tvar čísla \(z\) v exponenciálnom zápise je \(z = \left\vert z\right\vert \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi}\).

Začiatky využívania komplexných čísel, a to najmä pri riešení rovníc, siahajú do 70. rokov 16. stor.

Zverejnené 18. decembra 2020.

Korbaš, J. Komplexné číslo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplexne-cislo