komplementár

Text hesla

komplementár [lat.] — spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý ručí za jej záväzky celým svojím majetkom. Na obchodné vedenie komanditnej spoločnosti sú oprávnení iba komplementári, ktorí sú aj jej štatutárnym orgánom.

Zverejnené 14. februára 2022.

Komplementár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komplementar