komparatívne výhody

Text hesla

komparatívne výhody — výhodnosť vyplývajúca pre krajinu zo špecializovania sa na výrobu a na vývoz takých tovarov, ktoré je schopná vyrábať pri relatívne nízkych nákladoch, t. j. relatívne efektívnejšie ako v iných krajinách. Naopak, tovary, ktoré je schopná vyrábať len pri relatívne vysokých nákladoch, t. j. relatívne menej efektívne ako v iných krajinách, dováža. Štruktúru obchodných tokov (dovoz a vývoz) by preto mali určovať komparatívne výhody, a nie absolútne výhody. Tento princíp nazývaný aj teória komparatívnych výhod, ktorý v 19. stor. rozpracoval D. Ricardo, vytvára základ medzinárodnej deľby práce a medzinárodného obchodu (porovnáva sa výška nákladov na výrobu tovaru v jednej krajine s nákladmi na jeho výrobu v inej krajine a skúmajú sa výhody a nevýhody vzájomného obchodu medzi nimi).

Zverejnené 12. januára 2021.

Komparatívne výhody [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/komparativne-vyhody