kombinovaná preprava

Text hesla

kombinovaná preprava — preprava tovaru najmenej dvoma dopravnými prostriedkami bez ohľadu na dopravnú modalitu (druh dopravy). Jej hlavným procesným znakom je prerušenie prepravy z dôvodu prekladania tovaru. Podľa počtu použitých modalít sa rozlišuje unimodálna, bimodálna a multimodálna kombinovaná preprava. Pri unimodálnej kombinovanej preprave sa využíva len jedna modalita (jeden druh dopravy, resp. dopravného prostriedku), napr. tovar sa pri preprave prekladá z kamióna na kamión. Pri bimodálnej kombinovanej preprave sa používajú najviac dve modality (dva druhy dopravy, resp. dopravných prostriedkov alebo ich častí), pričom dopravný prostriedok patriaci do istej modality sa označuje ako nosič a druhý, prislúchajúci do inej modality, ako nesený (napr. nosič je železnica a nesený je nákladný automobil). Najznámejšou používanou technológiou tohto druhu je systém road/rail, pri ktorom sa prevažná časť prepravy tovaru realizuje po železnici a najmenšia možná časť po ceste. Technologicky zvyčajne ide o nakladanie a vykladanie celých cestných vozidiel (alebo ich častí, v ktorých je uložený tovar) na špeciálne železničné vozne, operačne o dva systémy nakladania a vykladania: RORO (angl. roll on/roll off), pri ktorom sa celé cestné vozidlá alebo prívesy nakladajú na špeciálne železničné vozne alebo na lode a vykladajú sa z nich po vlastných kolesách, a LOLO (angl. lift on/lift off), pri ktorom sa návesy a výmenné nadstavby nakladajú na špeciálne železničné vozne alebo na lode a vykladajú sa z nich žeriavmi. Predpokladá sa, že tieto spôsoby prepravy ekonomicky prispejú k ekologickej udržateľnosti dopravy v rámci celkového rozvoja ekonomík. Do systému road/rail patrí aj systém RoLa (nem. Rollende Landstraße, angl. Rolling Highway), pri ktorom sa celé cestné nákladné vozidlá i s tovarom nakladajú a vykladajú rolovaním po vlastnej osi a s vlastným pohonom na špeciálny železničný vozeň, pričom vodič vozidla sa vezie spolu so svojím cestným vozidlom v osobnom vozni toho istého vlaku a zodpovedá za naloženie i za vyloženie cestného vozidla. Výhodou je priama zodpovednosť vodiča za prepravovaný tovar, ale pri zvýšených mzdových nákladoch. Multimodálna kombinovaná preprava je založená na preprave tovaru v unifikovanom vonkajšom prepravnom obale (napr. v kontajneri), ktorý sa môže nakladať, prekladať, vykladať alebo sa s ním môže manipulovať inak v rámci všetkých dostupných modalít (loď, lietadlo, vlak, auto).

Zverejnené 28. októbra 2018.

Kombinovaná preprava [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kombinovana-preprava