koľajové lôžko

Popis ilustrácie

Prierez koľajovým lôžkom koľaje v oblúku (rozmery v mm)

Text hesla

koľajové lôžko — časť železničného zvršku, v ktorej sú uložené podpery (priečne, prípadne pozdĺžne podvaly) koľaje. Úlohou koľajového lôžka je o. i. rovnomerne rozložiť zaťaženie z koľaje na pláň železničného spodku a zabezpečiť smerovú a výškovú stabilitu polohy koľaje. Vytvára sa najčastejšie z prírodného drveného kameniva frakcie 32 – 63 mm, najlepšie z vyvretých hornín (čadiče, andezity), nevhodné sú vápence alebo dolomity. Pri bezstykovej koľaji musí byť jeho hrúbka pod spodnou stranou podvalu minimálne 300 mm. Prierez koľajového lôžka na priamej trati a v oblúkoch s polomerom väčším ako 600 m má tvar pravidelného lichobežníka predpísaných rozmerov s vodorovnou hornou stranou. V oblúkoch s polomerom menším ako 600 m sa koľajové lôžko na vonkajšej strane oblúka navýši o 100 mm. Kvôli správnej funkcii koľajového lôžka je dôležité kvalitné zhutnenie kameniva a podbitie podvalov.

Zverejnené 14. apríla 2023.

Koľajové lôžko [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kolajove-lozko