Kojève, Alexandre

Text hesla

Kojève [-žév], Alexandre, vlastným menom Aleksandr Koževnikov, 11. 5. 1902 Moskva – 4. 6. 1968 Brusel — francúzsky filozof ruského pôvodu, synovec V. V. Kandinského. R. 1920 – 27 študoval filozofiu na univerzite v Berlíne a Heidelbergu (žiak K. Jaspersa, pod jeho vedením obhájil prácu o V. S. Soloviovovi). Pochádzal z bohatej rodiny (matka mu ešte dlho po Októbrovej revolúcii v roku 1917 posielala peniaze), ale pre pôžitkársky štýl života a nešikovné investovanie prišiel na konci 20. rokov o majetok a bol nútený nájsť si prácu. R. 1933 – 39 prednášal o filozofii G. W. F. Hegla na L’École pratique des hautes études v Paríži, 1937 získal francúzske občianstvo, počas 2. svet. vojny sa zúčastnil hnutia odporu, od 1948 pôsobil ako tajomník Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu (OEEC; dnes Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, OECD), 1950 spolupracoval na Schumanovom pláne spoločného európskeho trhu, bol aj poradcom V. Giscarda dֹ’Estaing.

Jadrom Kojèvovej filozofie je Heglova filozofia ducha, ktorú však kriticky reinterpretoval. Okrem G. W. F. Hegla ovplyvnili jeho filozofiu K. Marx a M. Heidegger, ktorých dielo interpretoval ako jednotný filozofický postoj. Jeho prednášky venované Heglovi vyšli vo francúzštine (Úvod do čítania Hegla, Introduction à la lecture de Hegel, 1947) a v angličtine (Introduction to the Reading of Hegel, 1969). Podľa Kojèva sa príroda oslobodzuje prostredníctvom človeka, pričom existuje pred ním. Na základe práce a zápasu za vznik skutočne a objektívne slobodného univerza sa utvára duch ako ľudská negativita stojaca proti pozitivite a identite prírody. Kojèvovo dielo malo veľký vplyv na rozvoj existencializmu vo Francúzsku.

Autor diel Prehľad filozofie práva (Esquisse d’une phénoménologie du droit, 1943), Pojem, čas a diskurz (Le concept, le temps et le discours, 1991), Ateizmus (Athéisme, 1998), Filozofia, štát, koniec dejín (La philosophie, l’état, la fin de l’histoire, 2002), Identita a realita v slovníku P. Bayla (Identité et réalité dans le Dictionnaire de Pierre Bayle, 2010), článkov O krutovláde (De la tyrannie, 1983), Hegel, Marx a kresťanstvo (H., M. et christianisme, 2010) a i. Kojève ovplyvnil mnohých intelektuálov vo Francúzsku (J.-P. Sartre, M. Merleau-Ponty, R. Queneau, R. Aron, G. Bataille, A. Breton a i.) a v USA (Allan Bloom, *1930, †1992; F. Fukuyama).

Zverejnené v marci 2017.

Kojève, Alexandre [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kojeve-alexandre