Kohnová, Silvia

Text hesla

Kohnová [kóno-], Silvia, 29. 12. 1960 Bratislava — slovenská hydrologička a vodohospodárka. Od 1985 pôsobí na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave; 2015 profesorka. Zaoberá sa najmä problematikou určovania návrhových hydrologických veličín, regionalizáciou a regionálnou typizáciou v hydrológii, modelovaním extrémneho odtoku z povodia, problematikou protipovodňovej ochrany, ako aj riešením viacerých expertíz a normotvorných úloh.

Autorka a spoluautorka viac ako 70 vedeckých prác, 8 monografií, napr. Analýza maximálnych úhrnov zrážok v povodí horného Hrona (2005), Regionálne metódy odhadu na povodiach bez priamych pozorovaní: prípadové štúdie (Regional methods for prediction in ungauged basins: Case studies, 2006), Škálovanie intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku (2010), Priestorová regionalizácia návrhových zrážok na Slovensku (2011), vysokoškolskej učebnice Integrovaný manažment povodia: vybrané problémy (2013), 8 skrípt, ako aj odborných a populárnych článkov a recenzií.

Zverejnené v marci 2017.

Kohnová, Silvia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohnova-silvia