Kohlberg, Lawrence

Text hesla

Kohlberg [kól-], Lawrence, 25. 10. 1927 Bronxwille, New York — 5./6. 4. 1987 záliv Massachusetts Bay, Atlantický oceán — americký psychológ. Štúdium psychológie absolvoval na univerzite v Chicagu, kde 1958 získal doktorát za prácu o vývinových zmenách morálneho myslenia u detí, od 1959 pôsobil na Yalovej univerzite, od 1968 profesor na Harvardovej univerzite, kde založil Centrum pre morálne vzdelávanie.

Zaoberal sa výskumom v oblasti vývinovej psychológie, vývinom pojmov v tejto oblasti a morálnym vývinom detí. Významne rozvinul oblasť morálnej psychológie. Na základe svojho výskumu určil šesť štádií morálneho usudzovania, ktoré usporiadal do troch úrovní. Do I., predkonvenčnej úrovne (vek 4 – 10 rokov) zaradil prvé (orientácia na trest a poslušnosť) a druhé (orientácia inštrumentálneho relativizmu) štádium, do II., konvenčnej úrovne (vek 10 – 13 rokov) tretie (orientácia tzv. dobrý chlapec, tzv. dobré dievča) a štvrté (orientácia na zákon a poriadok) štádium a do III., postkonvenčnej úrovne (vek 13 rokov a viac, t. j. skorá dospelosť alebo aj nedozretie osobnosti) piate (orientácia na sociálny dohovor) a šieste (orientácia na univerzálne etické zásady) štádium. Nadviazal na J. Piageta, potvrdil vzťah medzi úrovňou kognitívneho vývinu a morálnym usudzovaním. Orientoval sa na oblasť vzdelávania prostredníctvom teórie a výskumom overenej teórie kognitívneho vývinu. Používal metódu tzv. abduktívneho samozavádzania (angl. abductive bootstrapping), pri ktorej deťom a adolescentom prezentoval súbor morálnych dilem. Najvýznamnejšie dielo: Filozofia morálneho vývinu (The Philosophy of Moral Development, 1981 – 1. zväzok Esejí o morálnom vývine, Essays on Moral Development).

Zverejnené v marci 2017.

Kohlberg, Lawrence [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kohlberg-lawrence