kognitívny štýl

Text hesla

kognitívny štýlped. individuálny, osobitý priebeh intelektových procesov prijímania a spracúvania informácií, spôsob vnímania a poznávania. Kognitívny štýl je prevažne vrodený a len minimálne viazaný na obsah informácie, preto je ťažko meniteľný, dá sa však diagnostikovať. Predstavuje osobnostný invariant, ktorého prejavy možno sledovať v kognitívnych procesoch a nadväzne i v postojoch pri uchopení problému a jeho riešení, pomerne tesne sa viaže na afektívnu oblasť človeka. Charakteristiky kognitívneho štýlu sledujú individuálne rozdiely v kognitívnych procesoch vnímania, obrazotvornosti, pamäti, riešenia problému, rozhodovania a myslenia, na základe ktorých sa získava poznanie, pričom sa vychádza zo skutočnosti, že jednotlivec sa v situácii neistoty riadi skôr subjektívnou pravdepodobnosťou.

Dimenzie (aspekty) kognitívneho štýlu je možné rozdeliť na 5 skupín na základe funkčnej úrovne, špecializácie, diferenciácie, flexibility a stability, resp. na 3 bipolárne skupiny: rozvážnosť – spontánnosť, asimilácia – diskriminácia, flexibilita – rigidita. K známym koncepciám kognitívneho štýlu patrí napr. heuristická (tvorivé riešenie problémov) versus algoritmická orientácia (riešenie problému prostredníctvom algoritmov, t. j. vopred predpísaných krokov); algoritmická orientácia na úkor heuristickej sa významne zvyšuje vekom. Niektoré kognitívne štýly sa stabilizujú už okolo 5. roku života človeka, iné sa zavŕšia neskôr socializačnými praktikami prostredia. Pri uchopení a riešení problému má väčšina ľudí jeden štýl, v praktickom živote je však dôležitejšia dobrá kombinácia jednotlivých štýlov (flexibilita).

Zverejnené v marci 2017.

Kognitívny štýl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kognitivny-styl