kognitívna lingvistika

Text hesla

kognitívna lingvistika, kognitívna jazykoveda — jedna z disciplín kognitívnych vied zaoberajúca sa jazykom ako súčasťou poznávania (kognície), opisom a vysvetľovaním mentálnych štruktúr a procesov spojených s jazykovými znalosťami. Jej vznik výrazne ovplyvnila generatívna gramatika (→ transformačná gramatika). Kognitívna lingvistika vychádza z tézy, že skúmanie jazyka ako komponentu poznávania je súčasťou výskumu ľudskej mysle, pričom sa vyhranili dva protikladné prístupy k vysvetľovaniu jazykovej znalosti: holistický a modulový. Holistický prístup odmieta konceptualizovanie jazyka ako autonómneho modulu a orientuje sa na opis univerzálnych princípov, ktoré sú základom všetkých mentálnych schopností, postuluje vysvetliteľnosť jazykových znalostí len ako súčasti všeobecných konceptualizačných procesov a kategorizačných princípov; jazykové štruktúry a operácie sú teda neoddeliteľnou súčasťou celku kognitívnych schopností. Modulový prístup charakterizuje jazyk ako autonómny modul oddelený od modulov iných kognitívnych schopností a zameriava sa na odhalenie špecifík jazykového znalostného systému a mentálneho narábania s týmto systémom, ako aj na odhalenie mechanizmu interakcie tohto systému s inými znalostnými systémami. Najsystematickejšie je rozpracovaný modulový prístup (modulový výskumný program), ktorý sa v rámci transformačnej gramatiky nachádza vo vývojovej fáze reprezentovanej teóriou minimalistickej syntaxe.

Zverejnené v marci 2017.

Kognitívna lingvistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kognitivna-lingvistika