kognitívna antropológia

Text hesla

kognitívna antropológia — interdisciplinárny vedný odbor, jeden zo smerov kultúrnej antropológie skúmajúci modely myslenia, pojmy a interpretačné schémy používané v rámci jednotlivých kultúr (na rozdiel od kognitívnej psychológie, ktorá skúma individuálne kognitívne procesy). Predpokladá a hľadá univerzálne v ľudskej mysli, v jej základných štruktúrach a funkciách, a tým sa zameriava na univerzálne aspekty kultúrne diferencovaného ľudstva.

Zverejnené v marci 2017.

Kognitívna antropológia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kognitivna-antropologia