koeficienty elasticity

Text hesla

koeficienty elasticity — ekonomické ukazovatele používané pri analýze trhu, vyjadrujúce schopnosť jednej premennej (požadovaného množstva statkov a služieb) reagovať na zmeny druhej premennej (ceny, dôchodku, daní). Požadované (ponúkané) množstvo statkov a služieb sa mení so zmenou určitého faktora (reaguje na ňu), napr. so zmenou ceny (cenová elasticita), dôchodku (dôchodková elasticita) alebo daní (daňová elasticita).

Cenová elasticita vyjadruje, o koľko percent sa zmení (zníži alebo zvýši) dopyt (resp. ponuka) požadovaného (ponúkaného) množstva statkov a služieb, ak sa zmení cena statku o 1 %. Meria sa koeficientom cenovej elasticity (ak ide o rôzne druhy tovarov alebo služieb, krížovým koeficientom cenovej elasticity), ktorý predstavuje podiel percentuálnej zmeny požadovaného množstva a percentuálnej zmeny ceny. V závislosti od toho, v akej miere sa zmena ceny prejaví na zmene požadovaného množstva, sa rozlišuje elastický dopyt alebo ponuka (koeficient \(>\) 1, rast alebo pokles ceny vyvoláva väčšiu zmenu rastu dopytu alebo ponuky), dokonale elastický dopyt alebo ponuka (koeficient = ∞, minimálna zmena ceny vyvoláva nekonečnú zmenu dopytu alebo ponuky), neelastický dopyt alebo ponuka (koeficient \(<\) 1, zmena ceny vyvoláva menšiu zmenu dopytu alebo ponuky), dokonale neelastický dopyt (koeficient = 0, zmena ceny nevyvoláva žiadnu zmenu dopytu alebo ponuky) a jednotková elasticita dopytu (koeficient = 1, zmena ceny vyvoláva rovnakú zmenu dopytu alebo ponuky).

Dôchodková elasticita vyjadruje, o koľko percent sa zmení dopyt po požadovanom množstve statkov a služieb, ak sa zmení dôchodok spotrebiteľov o 1 %. Meria sa koeficientom dôchodkovej elasticity (koeficient \(>\) 1, zmena dôchodku vyvoláva väčšiu zmenu dopytu; koeficient \(<\) 1, zmena dôchodku vyvoláva menšiu zmenu dopytu; koeficient = 1, zmena dôchodku vyvoláva rovnakú zmenu dopytu).

Daňová elasticita vyjadruje, o koľko percent sa zmení ponúkané množstvo statkov a služieb, ak sa zmení daň o 1 %. Meria sa koeficientom daňovej elasticity (čím je koeficient daňovej elasticity vyšší, tým výraznejšie sa zníženie daní prejaví v ekonomike). Zníženie daňových sadzieb za inak nezmenených podmienok súčasne podnecuje k zvýšeniu ponúkaného množstva statkov a služieb.

Výpočet koeficientov elasticity sa využíva pri odhadoch celkového dopytu po určitom druhu tovaru, ako aj vplyvov zmeny ceny (resp. dôchodku, daní) na požadované (ponúkané) množstvo, ďalej pri cenotvorbe, propagácii, reklamných kampaniach ap. Používa sa aj na spätný výpočet hodnoty elasticity konkrétneho produktu, aby sa zistilo, ako zákazníci pri danom produkte reagovali napr. na zmenu ceny.

Zverejnené v marci 2017.

Koeficienty elasticity [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficienty-elasticity