koeficient odrazu

Text hesla

koeficient odrazu, činiteľ odrazu — veličina charakterizujúca vplyv rozhrania dvoch prostredí na šírenie elektromagnetických, mechanických a i. vĺn. Vo vlnovej optike sa definuje ako pomer intenzít (→ intenzita elektrického poľa) odrazenej a dopadajúcej elektromagnetickej vlny: r = Eodraz./Edopad..Pretože intenzita E je daná amplitúdou a fázou vlny, r je vo všeobecnosti komplexné číslo. Druhá mocnina absolútnej hodnoty koeficienta odrazu R = |r|2 definuje odrazivosť vlny a vyjadruje pomer energie odrazenej a dopadajúcej vlny. Koeficient odrazu je dôležitý pri analýze interferencie elektromagnetických vĺn (napr. na tenkej vrstve). V teoretickej elektrotechnike sa pri opise šírenia rovinných elektromagnetických vĺn definuje koeficient odrazu na rozhraní dvoch homogénnych prostredí ako podiel fázorov odrazenej a dopadajúcej vlny. V prípade homogénneho vedenia je koeficient odrazu napäťovej vlny definovaný ako podiel fázorov odrazenej a dopadajúcej napäťovej vlny, obdobne možno definovať koeficient odrazu prúdových vĺn. V telekomunikačnej technike je štandardnou technickou úlohou vytvorenie bezodrazovej trasy. To znamená, že na každom rozhraní alebo parciálnom zakončení časti prenosovej trasy by mal byť koeficient odrazu nulový (prispôsobené zakončenie); vtedy sa celá energia dopadajúca na rozhranie týchto prostredí prenesie ďalej a žiadna jej časť sa neodráža späť. V seizmológii je koeficient odrazu daný pomerom amplitúd odrazenej a dopadajúcej seizmickej vlny.

Zverejnené v marci 2017.

Koeficient odrazu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koeficient-odrazu