kódovanie

Text hesla

kódovanie, angl. coding, encoding —

1. el.tech. jedna z operácií úpravy signálov pred ich vysielaním do prenosovej cesty pomocou kódovača;

2. inform. označovanie nejakých entít kódovými slovami. Zmyslom kódovania v tomto prípade je nahradiť zložitú identitu entity jednoduchšou (identifikátorom), s ktorou sa ľahšie pracuje a ktorá postačuje na jednoznačné určenie pôvodnej entity (napr. → kódovanie znakov v počítači). Pod kódovaním sa v tomto prípade rozumejú tak pravidlá na určenie kódového slova zodpovedajúceho danej entite, ako aj proces priraďovania kódových slov entitám;

3. transformácia postupnosti znakov alebo slov zdrojového textu na postupnosť kódových slov;

4. slangový výraz označujúci transformáciu algoritmu do podoby programu zapísaného v nejakom programovacom jazyku; → programovanie.

Zverejnené v marci 2017.

Kódovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodovanie