kódovač

Text hesla

kódovač [fr. + slov.], kodér — zariadenie používané na kódovanie. V technike prenosu informácií sa používajú rôzne druhy kódovačov, ktoré umožňujú vytvoriť potrebný tvar analógového alebo digitálneho signálu pred jeho vysielaním. Kódovače sa rozdeľujú na štyri skupiny: 1. analógovo-analógové (kódujú analógové signály do analógového tvaru, napr. rôzne druhy modulátorov, kódovače úplného stereofónneho alebo televízneho signálu), 2. analógovo-digitálne (kódujú analógové signály do digitálneho tvaru, napr. AD prevodníky), 3. digitálno-analógové (kódujú digitálne signály do analógového tvaru, napr. kľúčovače alebo modulátory kódových modulácií), 4. digitálno-digitálne (digitálne signály kódujú do digitálneho tvaru, napr. prevodníky kódov).

Zverejnené v marci 2017.

Kódovač [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodovac