Koděra, Miroslav

Text hesla

Koděra, Miroslav, 22. 1. 1926 Kamhajek, dnes miestna časť obce Křečhoř, okres Kolín – 20. 3. 1993 Bratislava — slovenský geológ a mineralóg. R. 1951 – 93 pôsobil na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1974 – 81 vedúci Katedry mineralógie a kryštalografie, 1958 – 60 prodekan fakulty); 1977 profesor.

Zaoberal sa najmä mineralogicko-paragenetickým a geochemickým výskumom rudných ložísk v oblasti stredoslovenských neovulkanitov (študoval štádiá rudnej mineralizácie a riešil problémy vertikálnej a horizontálnej zonálnosti v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom revíre), ako aj mikrochemizmom sulfidov a ich genetickou interpretáciou. R. 1965 objavil metasomatický typ zrudnenia v banskoštiavnickom rudnom poli a 1967 minerál hodrušit. Najvýznamnejšie diela: Mineralogie Československa (1981, spoluautor), Topografická mineralógia Slovenska (1986 – 90, 3 zväzky, zostavovateľ). Člen viacerých odborných asociácií a združení (ako predseda Komisie pre nomenklatúru a terminológiu v mineralógii pri Slovenskej geologickej spoločnosti sa napr. zaslúžil o uzákonenie slovenských názvov minerálov), nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v marci 2017.

Koděra, Miroslav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodera-miroslav