kodanské kritériá

Text hesla

kodanské kritériá — súbor prístupových kritérií, ktorých splnenie je podmienkou vstupu kandidátskej krajiny do Európskej únie (EÚ). Boli prijaté Európskou radou 22. júna 1993 v Kodani a potvrdené na zasadnutí v Madride v decembri 1995. Splnením kritérií sa zabezpečuje pripravenosť kandidátskej krajiny na vstup do EÚ v ekonomickej, politickej a inštitucionálnej oblasti. K politickým kritériám patria stabilita inštitúcií zabezpečujúcich demokraciu a právny štát i dodržiavanie ľudských práv a práv menšín, k ekonomickým kritériám fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť vydržať tlak konkurencie na vnútornom trhu EÚ, k inštitucionálnym kritériám schopnosť plniť záväzky vyplývajúce z členstva v EÚ vrátane účasti na politickej, hospodárskej a menovej únii a prevzatie legislatívy EÚ, t. j. aproximácia práva. Kodanské kritériá sú súčasťou kritérií na vstup do EÚ definovaných aj v Zmluve o Európskej únii v článku 49 odvolávajúcom sa na rešpektovanie hodnôt z článku 2 (geografické, všeobecné, politické kritériá). Pri každom štáte je schválený individuálny rámec na rokovanie zo strany EÚ (špecifické a detailné podmienky), v ktorých sa zohľadňuje aj tzv. absorpčná kapacita EÚ. Európska rada pozorne sleduje napredovanie každej kandidátskej krajiny vo vzťahu k plneniu kodanských kritérií a podmienok členstva v EÚ. Po splnení podmienok vstupu musí konečné rozhodnutie o vstupe kandidátskej krajiny do EÚ jednomyseľne schváliť Európska rada po konzultáciách s Európskou komisiou a po súhlase Európskeho parlamentu.

Zverejnené v marci 2017.

Kodanské kritériá [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodanske-kriteria