kodanská jazyková škola

Text hesla

kodanská jazyková škola — neformálne združenie lingvistov, ktoré, nadväzujúc na štrukturalizmus F. de Saussura a pražskú lingvistickú školu a zdôrazňujúc formálnu povahu jazyka, rozpracovalo matematicko logickú teóriu jazyka glosematiku (glosematika chápaná ako smer v štrukturalizme sa niekedy označuje termínmi kodanská alebo dánska škola). Založené v Kodani začiatkom 30. rokov 20. stor. dánskymi jazykovedcami L. Hjelmslevom, V. Brøndalom, Hansom Jørgenom Uldallom (*1907, †1957) a i. pôvodne ako Kodanský lingvistický krúžok. Od 1937 vydával časopis Acta Linguistica, ktorý sa po prerušení vydávania časopisu Práce pražského lingvistického krúžku (Travaux du Cercle linguistique de Prague, 8 zväzkov, 1929 – 39) stal medzinárodným orgánom štrukturalistov.

Prvou prácou anticipujúcou tento smer v jazykovede bola monografia Princípy všeobecnej gramatiky (Principes de grammaire générale, 1928) L. Hjelmsleva, ktorý vo svojej ďalšej knihe O základoch teórie jazyka (Omkring sprogteoriens grundlæggelse, 1943) vyložil základné princípy glosematiky. Kodanská škola (glosematika) ako jeden zo smerov štrukturalizmu prebrala od F. de Saussura teóriu znaku, zdôrazňovala tézu, podľa ktorej podstatné nie sú znaky, ale vzťahy medzi nimi, nanovo pomenovala niektoré štrukturalistické pojmy (napr. namiesto langue/parole zaviedla termín schéma/úzus a namiesto označujúce/označované slovné spojenie plán obsahu/plán výrazu), teóriou o štruktúre ako o tzv. čistých vzťahoch čistých foriem nadviazala na logický pozitivizmus (najmä na R. Carnapa), orientovala sa aj na gestaltpsychológiu, fenomenológiu E. Husserla i na matematicky orientovanú logickú teóriu, ktorá jazyk interpretovala v tesnej spojitosti s inými semiotickými systémami (A. N. Whitehead, B. A. W. Russell); L. Hjelmslev sa ako jeden z prvých lingvistov pokúsil o skonštruovanie metajazyka, t. j. logického abstraktného jazyka, pomocou ktorého je možné presne opísať prirodzené ľudské jazyky. Neskôr bola kritizovaná najmä za apriorizmus, absolutizáciu štruktúrnych vzťahov v jazyku a panchronizmus (anachronizmus).

Zverejnené v marci 2017.

Kodanská jazyková škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kodanska-jazykova-skola