Kočtúch, Hvezdoň Dušan

Popis ilustrácie

Hvezdoň Dušan Kočtúch

Text hesla

Kočtúch, Hvezdoň Dušan, 31. 3. 1929 Liptovská Porúbka, okres Liptovský Mikuláš – 20. 2. 1994 Štrba, okres Poprad, pochovaný v Bratislave — slovenský ekonóm, národohospodár a politik. R. 1952 – 71 pôsobil na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy hospodárskych vied (neskoršia Vysoká škola ekonomická, VŠE, dnes Ekonomická univerzita, EU; 1959 – 60 vedúci Katedry národohospodárskeho plánovania a cien a 1964 – 70 Katedry investícií a základných fondov, 1967 – 70 riaditeľ Výskumného ústavu teórie investícií na Národohospodárskej fakulte VŠE, 1959 – 61 prodekan fakulty) v Bratislave; 1966 DrSc., 1968 profesor. R. 1968 – 70 člen Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, 1968 – 69 člen Slovenskej národnej rady.

Zaoberal sa národohospodárskou teóriou, efektívnosťou národného hospodárstva a efektívnosťou ekonomických investícií v Československu, od polovice 60. rokov 20. stor. novou metodikou výpočtu národného dôchodku, problematikou vyrovnávania českej a slovenskej ekonomiky i prípravy ekonomickej reformy v Československu a jej vplyvom na slovenské hospodárstvo. Kritik centrálneho direktívneho plánovania a pražského unitarizmu, spoluautor ekonomickej koncepcie československej federácie, pri príprave ktorých sa dostal do konfliktu s československým prezidentom A. Novotným, keď požadoval väčšie právomoci pre slovenské národné orgány a rýchlejšie odstraňovanie hospodárskeho zaostávania Slovenska za Českom. Za postoj k okupácii ČSSR vojskami štátov Varšavskej zmluvy (21. augusta 1968) i za svoje politické a ekonomické názory bol 1971 vylúčený z Komunistickej strany Československa a profesionálne perzekvovaný. R. 1971 – 74 pracoval ako robotník v Slovnafte, 1974 – 89 pracovník v Ústave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave. Po zmene politickej situácie 1989 – 94 opäť pôsobil na Ekonomickej univerzite (1989 – 93 vedúci Katedry synergie, 1993 – 94 oddelenie synergie na Katedre hospodárskej politiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity) v Bratislave. R. 1990 – 92 poslanec Federálneho zhromaždenia (člen predsedníctva a podpredseda Výboru pre plán a rozpočet), 1992 spoluzakladateľ Hnutia za demokratické Slovensko. Spoluzakladateľ Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (NEZES, 1990 – 94 prvý predseda) a Spoločnosti slovenskej inteligencie. Rozpracoval koncepciu rozvoja ekonomiky Slovenska v podmienkach jej transformácie a orientácie na európske integračné zoskupenia, usiloval sa o slovenskú zvrchovanú demokratickú štátnosť.

Autor a spoluautor monografií, napr. Hlavné problémy reprodukcie základných fondov v ČSSR (1961), Efektívnosť technického rozvoja (1966), Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska (1968), K stratégii privatizácie ekonomiky ČSFR (1990), Za novú ekonomickú kvalitu česko-slovenskej federácie (1991), Dubček. Profily vzdoru (1991), i viacerých odborných článkov v zborníkoch. Člen viacerých štátnych vedeckých rád a odborných komisií. Nositeľ štátneho vyznamenania Rad Andreja Hlinku I. triedy in memoriam (2013) za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky a za celoživotné dielo v oblasti rozvoja ekonomickej teórie a hospodárstva Slovenskej republiky.

Zverejnené v marci 2017.

Kočtúch, Hvezdoň Dušan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/koctuch-hvezdon-dusan