knižničný systém

Text hesla

knižničný systém

1. vnútorná organizačná a funkčná štruktúra knižnice, ktorej dominantným cieľom je poskytovať knižničné služby. Zahŕňa knižničné fondy, knižničné katalógy, knižnično-informačné služby a bibliografickú činnosť, ďalej organizáciu a riadenie knižnice, ako aj jej spoločenské funkcie (kultúrnu, osvetovú, informačnú), pričom každý z týchto prvkov možno chápať ako samostatný subsystém, t. j. systém knižničných fondov, systém knižničných katalógov, systém knižničných služieb, systém riadenia knižnice, bibliografický systém ap. Niekedy sa pojmom knižničný systém nevhodne označuje softvér používaný v automatizovanom systéme knižnice;

2. súhrn knižníc, ktoré fungujú ako jeden viacstupňový celok v rámci krajiny, regiónu alebo oblasti ľudskej činnosti a majú spoločné hlavné úlohy a princípy činnosti. V období 1959 – 89 sa v slovenskej knihovníckej literatúre na pomenovanie súhrnu knižníc na národnej úrovni používal termín knižničná sústava, čím sa rozumel súhrn knižničných objektov ako častí (zložiek), ktoré sú v určitých vzájomných vzťahoch (→ jednotná sústava knižníc). Po prijatí nového knižničného zákona č. 183 z 2000, resp. zákona č. 126 z 2015 sa knižničný systém definuje ako súčasť knižnično-informačného systému, pre ktorý je charakteristické úsilie o účelnú decentralizáciu, integráciu, výkonnú kooperáciu (vznik a pôsobenie kooperačných združení knižníc), koordináciu, výrazné uplatňovanie informačnej techniky a technológie a využívanie komunikačných prostriedkov s cieľom zefektívňovať knižnično-informačné služby. Podľa zákona č. 126 z 2015 je knižničný systém na Slovensku časťou štátneho informačného systému a tvoria ho národná knižnica, vedecké knižnice, akademické knižnice, verejné knižnice, školské knižnice a špeciálne knižnice (→ tabuľka Knižničný systém v SR).

Knižničný systém v SR (stav k 31. 12. 2015)
Národná knižnica (1) Slovenská národná knižnica v Martine
Vedecké knižnice (8) univerzálne Univerzitná knižnica v Bratislave
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátna vedecká knižnica v Prešove
špecializované Slovenská lekárska knižnica v Bratislave
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave
Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave
Akademické knižnice (33) knižnice verejných vysokých škôl (20) Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene
Slovenská poľnohospodárska knižnica
pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre a i.
knižnice štátnych vysokých škôl (3)
knižnice súkromných vysokých škôl (10)
Verejné knižnice (1 624) regionálne knižnice
s krajskou pôsobnosťou
(8)
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Krajská knižnica v Žiline
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
regionálne knižnice (29)
obecné knižnice
(132 profesionálnych obecných knižníc,
1 351 neprofesionálnych obecných knižníc)
mestské knižnice (104)
Školské knižnice (1 584)
Špeciálne knižnice (272) špeciálne knižnice s právnou subjektivitou Parlamentná knižnica Národnej rady SR v Bratislave
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Knižnica pre mládež mesta Košice v Košiciach
špeciálnej knižnice ako súčasť
inej právnickej osoby
lekárske knižnice
technické knižnice
pôdohospodárske knižnice
knižnice múzeí a galérií
knižnice cirkví a náboženských spoločností
vojenské knižnice
väzenské knižnice (knižnice
Zboru väzenskej a justičnej stráže) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Knižničný systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicny-system