knižnično-informačný systém

Text hesla

knižnično-informačný systém, KIS — účelový informačný systém využívaný v jednotlivých knižniciach alebo v knižničnom systéme, prostredníctvom informačnej techniky a technológií, informačných jazykov a odborného personálu knižnice zabezpečujúci riadenie a realizáciu zberu, prenosu, uchovávania, spracúvania a distribúcie dokumentov a odborných informácií, pričom globálnym cieľom je informačná funkcia realizovaná v procese knižnično-informačných služieb.

KIS tvoria: a) akvizícia a registrácia tlačených a digitálnych dokumentov a informácií; b) vstupná transformácia a kooperácia, t. j. vytvorenie záznamu o dokumente, popis digitálnych dokumentov s využitím metaprvkov; c) digitalizácia dokumentov a ich sprístupnenie alebo doručenie cez internet; d) organizované ukladanie a údržba dokumentov; e) spracovanie informácií rozšírené o súbor jednotných rozhraní prepojených na rôzne prieskumové a vyhľadávacie nástroje; f) knižničné služby orientované na manipuláciu s tlačenými i s digitálnymi dokumentmi; g) informačné služby orientované na sprostredkovanie informácií, formovanie a ladenie informačných profilov a rešeršných požiadaviek ap.; h) riadenie zabezpečujúce ovládanie celého systému pomocou stavových a riadiacich informácií.

KIS prepája informačné zdroje vytvárané kooperujúcimi knižnicami s externými zdrojmi relevantnými pre používateľov systému so štandardizovaným rozhraním, a vytvára tak informačné brány s možnosťou prepojenia na plné texty dokumentov uložených vo virtuálnom priestore.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnično-informačný systém [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicno-informacny-system