knižnično-informačné služby

Text hesla

knižnično-informačné služby — služby poskytované rôznymi druhmi a typmi knižníc s cieľom uspokojiť konkrétne požiadavky a záujmy rôznych typov používateľov. Knižnično-informačné služby môžu mať rôzne formy.

Podľa druhu poskytovaných informácií sa delia na dokumentové, ku ktorým patria výpožičné (absenčné, prezenčné, cirkulačné, medziknižničné výpožičné a medzinárodné medziknižničné výpožičné služby), reprografické, prekladateľské a iné služby, dokumentografické, ku ktorým patria tradičný, neautomatizovaný systém zahŕňajúci zisťovanie relevantného informačného záznamu z dokumentografického fondu, zisťovanie lokačných údajov relevantných dokumentov, vyhľadávanie a sprístupňovanie primárneho dokumentu, ako aj sprístupňovanie informácií o dokumentoch (bibliografické súpisy, rešerše, fondy, bázy ap.), faktografické (sprístupňovanie konkrétnych faktových informácií a záznamov, napr. číselného údaja, dátumu, adresy, grafu, vzorca) a konceptografické (výstupy z troch predchádzajúcich služieb s hodnotiacim zámerom, napr. indexácia, citácia, dokumentačná, citačná alebo klasifikačná analýza).

Z hľadiska používateľa sa rozlišujú knižnično-informačné služby pre individuálneho, skupinového a inštitucionálneho používateľa. V jednotlivých knižniciach a informačných inštitúciách sa poskytujú: a) základné služby, ktoré môžu byť dokumentové a výpožičné, bibliograficko-informačné (využívajú výstupy dokumentografických, faktografických, prípadne doplnkových služieb, napr. referenčných poradenských služieb; poskytujú faktografické, bibliografické a orientačné informácie), konzultačné (osobná komunikácia s knihovníkom alebo s informačným špecialistom – od pomoci s vyhľadávaním dokumentov až po informačný dizajn na písanie správ a referátov); b) nadstavbové služby, ktoré môžu byť rešeršné (poskytovanie rešerší tradičnou aj automatizovanou formou), referátové (pravidelné spracúvanie referátov z určitého vedného alebo výrobného odvetvia) a referenčné (poskytovanie informácií o dokumentových, dokumentografických, faktografických a konceptografických informačných zdrojoch a o informáciách relevantných z hľadiska požiadavky používateľa, ďalej orientácia používateľa na iné zdroje informácií a dodávanie najnovších informácií a zdrojov k žiadanej téme); c) vyššie služby zahŕňajúce študijno-rozborové (sprístupňovanie výsledkov študijno-informačnej činnosti ako zložky tvorivej práce pre oblasť výskumu, projektovania, vývoja, riadenia a obchodovania), expertízne (sprístupňovanie expertíz, znaleckých posudkov, špecializovaných posúdení problému v konkrétnej vedeckej, výrobnej, umeleckej a inej oblasti; základom je expertný systém zložený z báz znalostí expertov, inferenčného mechanizmu, bázy údajov, vysvetľovacieho mechanizmu a metasystému) a prognostické služby (sprístupňovanie výstupov z prognostickej činnosti; súvisí s rozborovou a ukazovateľovou činnosťou i s analýzou rozvojových tendencií), d) doplnkové služby, ku ktorým patria metodické (výskumy, štatistika, poradenstvo, vzdelávanie, metodické materiály poskytované na vnútro- a medziinštitucionálnej úrovni), reprografické a mikrografické (služby v oblasti rozmnožovania, miniaturizácie a skenovania dokumentov), prekladateľské (rôzne druhy prekladov odborných textov a dokumentov alebo ich častí), publikačné (publikačné a edičné služby) a propagačné služby (ústne, písomné, telefonické a elektronické formy propagácie umožňujúce ovplyvňovať a formovať správanie používateľov). Existujú aj špeciálne služby pre zdravotne a sociálne znevýhodnených používateľov (špeciálne typy dokumentov, napr. v Braillovom písme, audionahrávky, zásielkové a donáškové služby, rôzne formy podujatí, terapeuticko-výchovné programy v knižniciach pre nevidiacich a slabozrakých a sluchovo, telesne a mentálne postihnutých používateľov).

Zverejnené v marci 2017.

Knižnično-informačné služby [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicno-informacne-sluzby