knižničná štatistika

Text hesla

knižničná štatistika — súbor kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov o knižničných službách, využívaní knižníc a používateľoch knižníc. Podľa Manifestu Medzinárodnej federácie knihovníckych asociácií a inštitúcií z 2010 plní knižničná štatistika tri základné úlohy: monitoruje operačnú efektívnosť knižnice, poskytuje údaje pre strategické plánovanie a demonštruje hodnotu knižníc z hľadiska používateľov. Je platformou operačného výskumu a matematického modelovania v knižniciach, zameriava sa na meranie vstupov (budovy, vybavenie, personál, zbierky) a vyhodnocovanie výstupov (využívanie knižničných fondov, služby knižnice) i kvality výkonov knižníc (kvalita služieb, včasnosť služieb). Na tvorbe knižničnej štatistiky sa podieľajú všetky knižnice danej krajiny v súlade s príslušnou legislatívou, na Slovensku ju koordinuje a spracúva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade so zákonom o štátnej štatistike z 2001 (zákon číslo 540).

Zverejnené v marci 2017.

Knižničná štatistika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicna-statistika