knižničná jednotka

Text hesla

knižničná jednotka, angl. library unit, aj library stock unit — každý knižničný dokument získaný knižnicou na osobitnom fyzickom nosiči s cieľom plniť primárne funkcie knižnice (uchovávať dokumenty a poskytovať knižnično-informačné služby) a zaradený do knižničného fondu bez ohľadu na formu nosiča. Každá knižničná jednotka je súčasťou knižničného fondu a zároveň jednotkou evidencie a štatistiky knižničného fondu, preto musí byť samostatne evidovaná v prírastkovom zozname pod unikátnym prírastkovým číslom.

Knižničné jednotky sú: a) knihy, tlače, rukopisy, mikroformy a digitálne formy textových materiálov monografickej povahy, b) seriály, t. j. zdroje na pokračovanie, čiže tlače, rukopisy, mikroformy a digitálne formy textových materiálov vydávaných po častiach s periodickou schémou vydávania, napr. periodiká, noviny a ročenky, c) počítačové súbory, t. j. počítačový softvér, číselné údaje, počítačovo orientované multimédiá monografickej alebo seriálovej povahy, ako aj online systémy a služby, d) mapy, t. j. všetky typy tlačí, rukopisov, mikroforiem a digitálnych foriem kartografických materiálov vrátane atlasov, listových máp a glóbusov monografickej alebo seriálovej povahy, e) hudobniny, t. j. tlače, rukopisy a mikroformy hudobnín, ako aj hudobné zvukové záznamy a nehudobné zvukové záznamy monografickej alebo seriálovej povahy v písomnej alebo v digitálnej forme, f) vizuálne materiály, t. j. premietateľné médiá, nepremietateľné médiá, dvojrozmerná grafika, trojrozmerné artefakty a prirodzene sa vyskytujúce objekty a stavebnice monografickej alebo seriálovej povahy v analógovej alebo v digitálnej forme, g) zmiešané materiály, t. j. archívne a rukopisné zbierky, materiály zmiešanej formy monografickej alebo seriálovej povahy v analógovej alebo v digitálnej forme.

Zverejnené v marci 2017.

Knižničná jednotka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznicna-jednotka