Knižnice a informácie

Text hesla

Knižnice a informácie — teoretický časopis pre oblasť knižničnej a informačnej vedy a bibliografie. Založený 1969 pod názvom Knižnice a vedecké informácie, od 1991 vychádzal pod názvom Knižnice a informácie, 2002 zanikol. Základ obsahu jednotlivých čísel tvorili rozsiahlejšie články o vybraných otázkach z odboru, recenzie, referáty, články k problematike historických knižničných fondov a informácie o aktuálnom dianí v oblasti medzinárodných knižničných vzťahov, zo zahraničia a zahraničnej literatúry, ako aj zo spolkového života knižničných a informačných pracovníkov.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnice a informácie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznice-informacie