Knižnica pre mládež mesta Košice

Text hesla

Knižnica pre mládež mesta Košice — jediná špeciálna knižnica na Slovensku orientovaná na prácu s deťmi a mládežou so sídlom v Košiciach. Založená 1955, jej knižný fond tvorí asi 216-tis. zväzkov. Okrem knižničných služieb organizuje aj množstvo náučných a vzdelávacích, ako aj zábavno-súťažných podujatí, seminárov a festivalov. V súčasnosti má vyše 20 pobočiek, jedna z nich sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom postihnutia (zdravotným, mentálnym, sociálnym).

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica pre mládež mesta Košice [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-pre-mladez-mesta-kosice