knižnica cDNA

Text hesla

knižnica cDNA, banka cDNA — súbor klonovaných fragmentov komplementárnej deoxyribonukleovej kyseliny (cDNA) pripravených z izolovanej mediátorovej ribonukleovej kyseliny (mRNA) organizmu reverznou transkripciou. Knižnice cDNA pripravené z rôznych typov tkanív sa navzájom odlišujú, pretože bunky každého tkaniva organizmu tvoria odlišný súbor molekúl mRNA; obsahujú len tie kódujúce sekvencie, ktoré sú v danej bunke v daný čas exprimované (aktívne) a ktoré umožňujú zistiť sekvenciu aminokyselín v proteínoch.

Zverejnené v marci 2017.

Knižnica cDNA [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kniznica-cdna