knižná kultúra

Text hesla

knižná kultúra — súhrn vzťahov, aktivít a ich výsledkov spojených s existenciou a so spoločenským pôsobením knihy, v súčasnosti aj označenie literárnej kultúry, ktorá predchádzala digitálnemu textu. Pojem knižná kultúra predstavuje abstraktný koncept bez presného ohraničenia zahŕňajúci materiálno-výrobné (kníhtlač, knižná väzba), umelecké (iluminácia, ilustrácia), ekonomicko-distribučné (knižný obchod) a recepčné (čítanie a čitateľská kultúra) oblasti a súvislosti. Za ich integrujúci prvok sa najčastejšie považuje funkcia knihy v spoločnosti. Dejiny knižnej kultúry potom možno označiť ako súbor procesov spojených s napĺňaním funkcie knihy v jednotlivých etapách historického vývoja spoločnosti. Na skúmaní tejto funkcie sa na širokej historicko-sociologickej interdisciplinárnej platforme podieľajú najmä tieto disciplíny: náuka o rukopisoch (→ kodikológia), veda zaoberajúca sa štúdiom prvotlačí (→ inkunábulistika), dejiny kníhtlačiarstva, dejiny vydavateľstva, dejiny knižnej distribúcie, dejiny knižníc a čitateľstva.

Zverejnené v marci 2017.

Knižná kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knizna-kultura