knihoveda

Text hesla

knihoveda, bibliológia — veda o knihe komplexne sa zaoberajúca jej výskumom, najmä vznikom, historickým vývojom, fyzickou (materiálovou) formou, výrobou, uchovávaním, šírením, ako aj jej čítaním a kultúrnym pôsobením. Pri výskume využíva všeobecné vedecké metódy, ako aj metódy iných vedných disciplín a odborov, najmä histórie, jazykovedy, literárnej vedy, polygrafie, vied o umení, sociológie, chémie, biológie ap. V minulosti sa chápala aj ako synonymum pojmu bibliografia, neskôr novšieho termínu knižničná veda, v súčasnosti sa pokladá za jednu z disciplín knižničnej a informačnej vedy.

Zverejnené v marci 2017.

Knihoveda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knihoveda