knihovací list

Text hesla

knihovací list — dôkazná listina, t. j. listina dokazujúca stav veci, pomerov a osôb v určitom administratívnom priestore a čase, súčasť verejných (matrika, kataster) alebo neverejných (kniha rezervácií) kníh. Pri verejných knihách je knihovací list v prípade matriky rodný list, v prípade katastra výpis z katastra; pri rezervácii v lodnej nákladnej doprave je knihovacím listom (angl. berth note, booking note) potvrdenie lodiara (alebo ním zmocneného makléra) o rezervovaní priestoru (väčšinou časti lode) na prepravu nákladu (sú v ňom uvedené podmienky, za ktorých sa má preprava uskutočniť).

Zverejnené v marci 2017.

Knihovací list [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knihovaci-list