Knight, Frank Hyneman

Text hesla

Knight [najt], Frank Hyneman, 7. 11. 1885 McLean County, Illinois – 15. 4. 1972 Chicago — americký ekonóm. R. 1927 – 58 pôsobil na univerzite v Chicagu, súčasne 1928 – 45 redaktor časopisu Journal of Political Economy, 1940 spoluzakladateľ Výboru pre sociálne otázky (Committee on Social Thought) na univerzite v Chicagu; 1928 profesor.

Spoluzakladateľ a jeden z predstaviteľov chicagskej školy vychádzajúcej z liberálneho prístupu k fungovaniu ekonomiky. Zaoberal sa problematikou fungovania trhového mechanizmu, mikroekonomickými, makroekonomickými, ale aj sociologicko-filozofickými témami (riziko, teória kapitálu, etika, spravodlivosť, rovnosť, sloboda, demokracia, sociálne reformy). V diele Riziko, neistota a zisk (Risk, Uncertainty and Profit, 1921) rozvinul teóriu podnikateľského zisku, podľa ktorej zisky môžu vznikať a existovať aj v podmienkach statického rovnovážneho stavu ekonomiky. Vysvetlil základný rozdiel medzi rizikom a neistotou. Zisk chápal nielen ako odmenu za schopnosť podnikateľa kombinovať výrobné faktory a prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam pri riadení výroby, ale aj za schopnosť správne odhadnúť budúci vývoj. Jeho diela významne prispeli k rozvoju morálneho princípu ekonómie a k rozvoju ekonomickej metodológie.

Autor viacerých prác, napr. Etika súťaživosti (The Ethics of Competition, 1923), Ekonomická organizácia (The Economic Organization, 1933), Etika konkurencie a ďalšie eseje (The Ethics of Competition and Other Essays, 1935), Náboženstvo a etika v modernej civilizácii (Religion and Ethics in Modern Civilization, 1941), Úloha princípov v ekonomike a politike (The Role of Principles in Economics and Politics, 1951), Rozum a demokratické konanie (Intelligence and Democratic Action, 1960).

Zverejnené v marci 2017.

Knight, Frank Hyneman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/knight-frank-hyneman