Kneppo, Ľudovít

Popis ilustrácie

Ľudovít Kneppo

Text hesla

Kneppo, Ľudovít, 18. 11. 1903 Banská Štiavnica – 20. 9. 1983 Bratislava — slovenský elektrotechnik. Študoval elektrotechnický odbor na ČVUT v Prahe. R. 1936 – 45 pôsobil v Ústave pre zveľaďovanie živností v Martine, zároveň od 1942 (od 1943 ako mimoriadny profesor) na Odbore strojníckeho a elektrotechnického inžinierstva SVŠT (1947 – 48 dekan), kde založil a do 1970 viedol Ústav teoretickej a experimentálnej elektrotechniky SVŠT (neskoršia Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky Elektrotechnickej fakulty SVŠT, dnes Ústav elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU); 1951 – 52 prvý dekan Elektrotechnickej fakulty SVŠT. Súčasne 1953 – 77 riaditeľ Laboratória pre výskum a vývoj meracích a fyzikálnych prístrojov (neskorší Ústav merania a meracej techniky, dnes Ústav merania SAV) v Bratislave; 1948 profesor, 1955 člen korešpondent ČSAV a akademik SAV, 1956 DrSc.

Zakladateľská osobnosť technických experimentálnych odborov na SVŠT a v SAV. Zaoberal sa teoretickou a experimentálnou elektrotechnikou a elektrickými meraniami, najmä riešením súmerných fyzikálnych polí. Autor prvých slovenských vysokoškolských učebníc z teoretickej elektrotechniky, už 1944 bola podľa jeho prednášok spracovaná učebnica Teoretická a experimentálna elektrotechnika: mnohovlnové priebehy. Autor a spoluautor vysokoškolských učebníc Periodické komplexné funkcie (1953), Striedavé prúdy (1954) a i. Nositeľ mnohých ocenení, o. i. striebornej medaily Medzinárodného úradu pre miery a váhy v Paríži (1975).

Zverejnené v marci 2017.

Kneppo, Ľudovít [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kneppo-ludovit