kmeňové spoločenstvo

Text hesla

kmeňové spoločenstvo, aj rodovo-kmeňové spoločenstvo — forma sociálnej a politickej organizácie charakteristická pre kmeň (význam 2), založená na princípe príbuzenských vzťahov bez centralizovaného orgánu moci a sociálno-ekonomickej stratifikácie (segmentovaný kmeň). Pretože kmeňové spoločenstvo nedosahuje stupeň spoločenskej organizácie zvyčajne spájanej so štátom, v typológiách sa chápe ako opozitum termínu moderná spoločnosť. Kmeňové spoločenstvá sú najčastejšie malého rozsahu, obmedzené v čase a priestore a dosah ich komunikácie je úzky. Zväčša nepoznajú písmo, preto sú označované aj ako predpísomné (predliterárne) spoločenstvá. Vyznačujú sa nízkou deľbou práce, koncentrovanosťou mnohých rol vykonávaných jednou osobou a jednoduchým a jednotným hodnotovým systémom s obmedzeným prijímaním nových myšlienok. Ich ekonomika je často založená na zberačstve a love (vyskytujú sa však aj prvky obchodu a bartera), je silno ovplyvnená prírodným prostredím (schopná však dosahovať s ním dynamickú rovnováhu; preto sa etniká žijúce aj v súčasnosti v kmeňových spoločenstvách označujú ako prírodné národy), je pre ne typické minimálne využívanie nástrojov a technológií (preto sa označujú aj ako tradičná či predindustriálna spoločnosť). V marxistickej periodizácii dejín jedna z etáp vývoja ľudskej spoločnosti označovanej ako prvotnopospolná spoločnosť. Problematikou kmeňových spoločenstiev sa zaoberali L. H. Morgan, Henry James Sumner Maine (*1822, †1888), B. K. Malinowski, Emil Ludwig Schmidt (*1837, †1906) a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kmeňové spoločenstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kmenove-spolocenstvo