Klös, Jakub ml.

Text hesla

Klös, Jakub, ml., aj Kles, Klez, Kloes, Kloez, Klöss, 19. 6. 1601 Bardejov – 22. 6. 1665 tamže — kníhtlačiar v Bardejove, syn Jakuba Klösa st., vnuk D. Gutgesela. R. 1622 prevzal kníhtlačiareň po svojom otcovi (1618 – 22 ju viedol faktor Martin Wolfgang), v máji 1625 získal mestské právo na tlačiarenskú činnosť, 1650 – 65 bol niekoľkokrát zvolený za richtára mesta Bardejov. R. 1638 obnovil vybavenie tlačiarne a pozdvihol ju na vysokú úroveň.

Na objednávku vydával rozsiahle teologické a právnické diela, napr. Jánom Okoličánim zveršovaný výťah z uhorského zvykového práva Š. Verbőciho Tripartiti operis iurium consuetudinariorum regni Hungariae compendium. Rythmis vulgaribus editum (1536), príručku Petra Hrabovského z Hrabového Manuale latino-hungarico-slavonicum (1657), historické spisy a diela predstaviteľov prešovskej filozofickej školy (J. Bayer, E. Ladiver ml.), divadelné školské hry, preklady evanjelií, učebnice J. Lipsia, F. Melanchtona a J. A. Komenského, básnické a vedecké diela Martina Wagnera ml. (*1547, †1590), veršovaný spis Andreasa Teutovillana, básne V. Balašu a J. Rimaia, spis D. Frölicha Medulla geographiae practicae (1639) i jeho kalendáre. Vlastným nákladom Klös vydával kalendáre, modlitebné knihy a učebnice. Počas jeho pôsobenia vyšlo vyše 70 titulov.

R. 1665 ťažko ochorel a tlačiareň testamentárne odkázal mestu Bardejov. Po 1665 pokračovala už ako mestská tlačiareň, pričom ju spravovali bývalí Klösovi faktori (1668 – 69 Juraj Sambuch, *zač. 17. stor., †1673, a 1669 – 1715 Tomáš Scholtz, †okolo 1715). R. 1715 ju odkúpili jezuiti a previezli do Košíc. Tlačiareň Klösa a jeho otca v Bardejove v priebehu takmer 70 rokov pôsobenia vydala 130 kníh, niektoré dokonca aj v rozsahu 1 000 strán. Jej produkcia výrazne ovplyvnila nielen bardejovské, ale aj širšie kultúrne a vzdelanostné prostredie.

Zverejnené v marci 2017.

Klös, Jakub ml. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klos-jakub-ml