klimatický prvok

Text hesla

klimatický prvok

1. súbor hodnôt meteorologického prvku (napr. teploty vzduchu a úhrnu zrážok) nameraných v konvenčne stanovenom časovom intervale. Štatistická charakteristika tohto súboru (napr. aritmetický priemer, medián, rozptyl, extrémne hodnoty, početnosť, kalendárny začiatok, koniec výskytu) sa nazýva klimatologická charakteristika (aj klimatická charakteristika; napr. priemerná ročná teplota vzduchu a priemerný ročný úhrn zrážok) a používa sa v klimatológii na charakteristiku klímy (→ klimatologický normál). K najdôležitejším klimatickým prvkom patria teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, výpar, oblačnosť, slnečný svit, atmosférické zrážky, rýchlosť a smer vetra, slnečné žiarenie a snehová pokrývka. Z klimatických prvkov sú odvodené niektoré klimatologické indexy, napr. Končekov vlahový index;

2. niekedy aj synonymum meteorologického prvku používaného na klimatologické účely.

Zverejnené v marci 2017.

Klimatický prvok [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klimaticky-prvok